iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ติดต่อเรา

ติดต่อ:
อาจารย์สุรพล วรภัทราทร

ที่อยู่ :
สำนักวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ม.1 ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย 57100

โทรศัพท์:
ที่ทำงาน: 0-5391-6741
มือถือ: 089-814-9763

โทรสาร:
0-5391-6743

อีเมล์: 
Surapol.vor@mfu.ac.th

Facebook:
www.facebook.com/surapol.god

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา