iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ทำเนียบผู้สนับสนุน /ผู้ขอความอนุเคราะห์ iSonar

รายนามผู้สนับสนุนเงินบริจากเครื่อง iSonar

ลำดับ

รายนามผู้สนับสนุนเงินบริจาค

จำนวนเงิน (บาท)

วันที่รับทุน

1.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556, ทุนโครงการผลิตนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

75,000.00

10 พ.ค. 56

2.

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556,
ทุนโครงการปรับแปลงนวัตกรรมด้าน ICT สู่ชุมชน

39,968.64

8 ก.ค. 56

3.

ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
,ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10,000.00

6 มิ.ย. 56

    4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556, ทุนโครงการทูลเกล้าฯ ถวาย iSonar 100 เครื่องแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานตามอัธยาศัย
 150,000.00     2 ม.ค. 57
    5. รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ, ภาควิชาเทคนิคการเพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1,350.00     1 ก.พ. 57
    6. คุณชิงชัย คนธรรพ์สกุล, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด  70,200.00     25 ก.ค. 57

รวมทั้งสิ้น (บาท)

        346,518.64

 

รายนามผู้ขอรับความอนุเคราะห์เครื่อง iSonar

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับการมองเห็น

วันร้องขอ

วันส่งมอบ

จำนวนเครื่อง

ส่งมอบแล้ว

คงค้าง

1

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

15-03-13

22-03-13

1

1

0

2

นายทวี มุงเมือง

บอดสนิท

15-03-13

22-03-13

1

1

0

3

ผู้พิการทางสายตา โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บอดสนิท

27-03-13

03-04-13

1

1

0

4

ผู้พิการทางสายตาจังหวัดเชียงราย

บอดสนิท

27-03-13

03-04-13

2

2

0

5

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

08-05-13

15-05-13

2

2

0

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

10-05-13

17-05-13

1

1

0

7

โครงการการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรผ่านการบริหารจัดการโดยชุมชน สสส.

11-05-13

18-05-13

2

0

8

โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพฯ

10-01-13

17-06-13

2

2

0

9

ผู้พิการทางสายตา สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย

19-07-13

26-07-13

75

0

10

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

23-08-13

30-08-13

1

0

11

นายไพโรจน์  พันธุ์ทอง

บอดสนิท

12-11-13

19-11-13

1

1

0

12

วรพรต เบญจปัญญาพร

บอดสนิท

12-11-13

19-11-13

1

1

0

13

สมาคมคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด

บอดสนิท

10

0

10

14

สมศักดิ์ จุลจรูญ

บอดสนิท

30-12-13

06-01-14

1

1

0

15

ผู้พิการทางสายตาเนื่องจากโรคเบาหวาน โรงพยาบาลอุครดิตถ์

10

10

16

นายณุวัฒน์ ตาตุ

บอดสนิท

12-02-14

15-02-14

1

1

0

17

คุณแสงดา กองเงิน

บอดสนิท

1

0

1

18

ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานตามอัธยาศัย

12-02-14

100

100

19

ประกาศ ผาสบ

บอดสนิท

22-02-57

1

0

1

20

สมชาย ทองเขียว

บอดสนิท

1

0

1

21

สุนันท์  จันทร์สมุทร

บอดสนิท

1

0

1

22

สมาคมคนตาบอด จังหวัดแพร่

20

0

20

23

นันทิดา ทรัพย์ศิริ

บอดสนิท

1

0

1

24

จิราพร เรียบสำเร็จ

บอดสนิท

27-07-14

1

0

1

25

ประทวน บุญคง

บอดสนิท

28-07-14

1

0

1

26

นายอิสรา บุษกร

บอดสนิท

30-07-14

1

0

1

27

วิเศษ ประฐุม

บอดสนิท

30-07-14

2

0

2

28

ยุทธนา ตานี

บอดสนิท

31-07-14

1

0

1

29

อดุล บังภัฒน์

บอดสนิท

05-08-14

1

0

1

30

เกียรติศักดิ์ ศรีวิชัย

บอดสนิท

05-08-14

1

0

1

31

สมพงษ์ ศรีมันตะ

บอดสนิท

06-08-14

9

0

9

32

งาม กรุกรมย์

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

33

สุธาธิพย์ รัตนบุญเทียน

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

34

ดวงอมร ธรรมสุนทร

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

35

สุชาติ เลิศวิกรัย

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

36

บุญติ ศรีงาม

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

37

มนันยา ทรงศิริ

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

38

พรสววรค์ ไวยโชติกา

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

39

น้ำฝน วงศ์ภัทรโชติ

บอดสนิท

06-08-14

1

0

1

40

สิรินาฏ ศิริวรรณ

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

41

กุนที วนารมย์

บอดสนิท

07-08-14

4

0

4

42

ทวี คงเรื่อง

บอดสนิท

07-08-14

8

0

8

43

นิลวรรณ มุขหริวัฒนานนท์

บอดสนิท

07-08-14

3

0

3

44

ประภาศรี ขัดเปา

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

45

สำรวจ ใบกระเบา

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

46

วิโรจน์รัตน์ ขำสุขเปี่ยม

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

47

สุธี อ่อนลิ้ม

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

48

ถาวร ทรัพย์สิน

เลือนลาง

07-08-14

1

0

1

49

สุภาพร เบญจพรหม

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

50

อนุพงศ์ สายสิทธิ์

เลือนลาง

07-08-14

1

0

1

51

วันดี จันทรสวาท

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

52

สหพร นิลม่วง

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

53

ฉันทนา ตั้งเรืองเกียรติ

เลือนลาง

07-08-14

1

0

1

54

สุกัญญา ดาสินธ์

บอดสนิท

07-08-14

1

0

1

55

สนั่น แสงนุ่มพงษ์

บอดสนิท

07-08-14

2

0

2

56

จิรพร สุวรรณชุมเอม

เลือนลาง

07-08-14

1

0

1

57

ผ่องพรรณ ก้อยรุ่ง

บอดสนิท

08-08-14

2

0

2

58

บุษบา แซ่ตัน

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

59

ชื่มชม ฉัตรธนโชติ

บอดสนิท

08-08-14

2

0

2

60

บัวระพิน พนมไพร

บอดสนิท

08-08-14

2

0

2

61

สมหมาย สายไทย

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

62

เอกชัย สังฑ์ทอง

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

63

สุภาภรณ์ แสงวิโรจน์พัฒน์

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

64

ทิวา ฤาชา

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

65

แป้ง แซ่ก้ง

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

66

มยุรี ศรีกุลวงศ์

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

67

เอกปูภา จักขุประเสริฐ

เลือนลาง

08-08-14

1

0

1

68

บุญชู ไทยเกษม

เลือนลาง

08-08-14

1

0

1

69

เบญวรรณ เพิ่มงาม

บอดสนิท

08-08-14

2

0

2

70

กิตติศักดิ์ เสือยัน 35, บอดสนิท

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

71

พาโชค โนเลี่ยม

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

72

วิรัตน์ ทองอยู่

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

73

กัมปนาถ นิลประใพ

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

74

โชคไพบูลย์ กฤตธนชัย

บอดสนิท

08-08-14

2

0

2

75

เมธี อนันต์

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

76

ใหญ่ พงศาสนองกุล

บอดสนิท

08-08-14

11-08-14

1

1

0

77

มาลัย ทองท่อ

บอดสนิท

09-08-14

1

0

1

78

สุพล ธงวิชัย

บอดสนิท

08-08-14

1

0

1

79

ลักษณา ตั้งพูลพันธุ์

บอดสนิท

09-08-14

1

0

1

80

วีระ คำแจ้

บอดสนิท

09-08-14

1

0

1

81

ชาตรี มาสมพร

บอดสนิท

10-08-14

1

0

1

82

ธนากร อยู่สะอาด

เลือนลาง

10-08-14

1

0

1

83

ศิราณี พงศ์สกุล

บอดสนิท

10-08-14

2

0

2

84

ศิริลักษณ์ สนธิสุข 37, บอดสนิท

บอดสนิท

10-08-14

1

0

1

85

กรณ์ดนัย นภาโชติ

บอดสนิท

10-08-14

2

0

2

86

ทวีศักดิ์ เถินหิต

เลือนลาง

10-08-14

1

0

1

87

ยสวุฒิ พลั่งกลาง

เลือนลาง

10-08-14

1

0

1

88

บุญภา ทองพูน

บอดสนิท

15-08-14

1

0

1

89

สุนชัยยา พุธทไทยสง

บอดสนิท

15-08-14

3

0

3

90

พิษณุ นาควลี

เลือนลาง

10-08-14

1

0

1

91

เจษฎา เถื่อนยาง

บอดสนิท

11-08-14

1

0

1

92

ไพรัช เที่ยงโยธา

12-08-14

0

0

0

93

ประดิษฐ์ แสงทับ

บอดสนิท

12-08-14

2

0

2

94

วรินทร์พร สิทธิเสรีประทีป

บอดสนิท

13-08-14

1

0

1

95

อลงกรณ์ ธรรมาภิรมน์

เลือนลาง

13-08-14

0

0

0

96

สุรัสวดี คำจา

บอดสนิท

14-08-14

1

0

1

97

วิรัชสันห์ กังก๋ง

บอดสนิท

13-08-14

1

0

1

98

สมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง

13-08-14

50

0

50

99

ประนอม ผาวันดี

บอดสนิท

13-08-14

1

0

1

100

รัตติกา ทองมีปั่น

บอดสนิท

14-08-14

1

0

1

101

อัจฉรา วรรณม่วง

บอดสนิท

14-08-14

1

0

1

102

วัฒนา ทองคำ

บอดสนิท

14-08-14

1

0

1

103

คำดี ยิ่งวงค์

บอดสนิท

15-08-14

2

0

2

104

อารีรัตน์ แต่งวงศ์วาฬ

เลือนลาง

15-08-14

1

0

1

105

ชนิดา คุ้มเสถียร

บอดสนิท

15-08-14

1

0

1

106

นฤพล พัวพงศ์พันธุ์

บอดสนิท

15-08-14

1

0

1

107

วานิชย์ กุลทวี 54 , บอดสนิท

บอดสนิท

15-08-14

2

0

2

108

พุฒิพงศ์ แท่นหิน

เลือนลาง

15-08-14

1

0

1

109

สมพิศ โตพันเทียม

บอดสนิท

14-08-14

1

0

1

110

พานเงิน ไชมะโย

เลือนลาง

15-08-14

1

0

1

111

พรสวรรค์ รูปหุ่น

บอดสนิท

15-08-14

2

0

2

112

อภิชาต กุกสันเทียะ

บอดสนิท

15-08-14

1

0

1

113

ณรงค์ชัย พวงนาค

บอดสนิท

16-08-14

2

0

2

114

อุดมการณ์ มุ่งต่อกิจ

บอดสนิท

16-08-14

2

0

2

115

กนกวลี สุทธิบริหารกุล

บอดสนิท

16-08-14

1

0

1

116

พัฒนี พรหมะวีระ

บอดสนิท

16-08-14

1

0

1

117

ทำเนียบ นายเรือน

เลือนลาง

16-08-14

1

0

1

118

พงษ์ศักดิ์ ไตรพรม

บอดสนิท

17-08-14

1

0

1

119

สมพงษ์ สงวนเผ่า

บอดสนิท

17-08-14

1

0

1

120

ณรงค์ โพธิ์เลีย

บอดสนิท

17-08-14

1

0

1

121

สำเนียง อยู่เอี่ยม

บอดสนิท

17-08-14

1

0

1

122

ไกรวุฒิ วิรุฬห์ประสิทธิ์

บอดสนิท

17-08-14

1

0

1

123

สันทัด ศรีสุทธิกุล

บอดสนิท

17-08-14

1

0

1

124

ศิลป์ชัย ชัยคำ

บอดสนิท

17-08-14

1

0

1

125

พัชรี อินทร์หลวงดี

เลือนลาง

18-08-14

3

0

3

126

สำราญ หินอ่อน

เลือนลาง

18-08-14

1

0

1

127

มาลี อินคำ

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

128

ณัฏพล ภูตลาดขาม

บอดสนิท

18-08-14

2

0

2

129

หนูแดง สุขเกษม

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

130

ฉัตรชัย ท่องใส

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

131

เสาร์ ครุฑจันทร์

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

132

ลับ บุตสะไล

บอดสนิท

18-08-14

2

0

2

133

ประสิทธิ มีประเสริฐ

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

134

ชูสิน แตงจิต

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

146

ลือชัย ทูยทุม

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

147

สมศรี แสงสีจันทร์

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

148

ดวงเนตร เหมืองจา

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

149

ทัศนัย จงเขตรการ

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

150

รจนา จันดากรณ์

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

151

ยุทธนา สุขสมัย

บอดสนิท

19-08-14

3

0

3

152

สมศักดิ์ ทรัพย์วัฒนการ

บอดสนิท

19-08-14

6

0

6

153

ชัยศักดิ์ สงฆ์ทอง

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

154

ประเสริฐ พรมปัญญา

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

155

พุฒิพงศ์ เฮ้งธนบูลย์สิน

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

156

สายยนต์ มะเดื่อ

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

157

ธนวัฒน์ พวงแก้ว

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

158

เสาวลักษณ์ เครือสาร

เลือนลาง

19-08-14

3

0

3

159

ดำรงเกียรติ โฉมสะอาด

บอดสนิท

19-08-14

3

0

3

135

ปาแก้ว จำปำสิม

เลือนลาง

18-08-14

1

0

1

136

สมชาย ตรีสถาน

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

137

ชม สร้อยลอด

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

138

สมแหวน ศรีทนเรือน

เลือนลาง

18-08-14

1

0

1

139

นารา หวานสนิท

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

140

กมล เกลียวสีนาค

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

141

ทศพร ปีกกาง

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

142

การะเกตุ พันธ์มี

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

143

อนันต์ เย็นอารมณ์

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

144

จันติ๊บ ต๊ะสุ

บอดสนิท

18-08-14

1

0

1

145

ประกิม ริขุนทศ

บอดสนิท

19-08-14

1

0

1

รวมทั้งสิ้น(เครื่อง)

472

193

279

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา