iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

มฟล. ส่งมอบเครื่อง iSonar ให้ผู้พิการทางสายตา จ.เชียงรายได้ใช้เป็นกลุ่มแรก

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิบการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา (iSonar) ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ให้แก่กลุ่มผู้พิการทางสายตา สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย จำนวน 75 เครื่อง (รอบแรกจำนวน 25 เครื่อง และจะมีการส่งมอบให้อีกจำนวน 50 เครื่อง)โดยมีคุณพรศักดิ์ ศรีสม ประธานสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ที่ทำการสมคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย

new1

รองอธิการบดี กล่าวว่า มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนีในการปลูกป่า สร้างคน และให้โอกาสแก่ทุกคนที่มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้ นวัตกรรมที่อ.สุรพลได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น ถือว่าสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างมาก โดยที่มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จะสามารถทำได้เพื่อให้พี่น้องของเชียงรายได้มีการพัฒนาในทุกด้าน

ด้านอ.สุรพล เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้นำเครื่องบอกสิ่งกีดขวางมามอบให้กลุ่มผู้พิการทางสายตา สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ช่วยเหลือด้านการค้นคว้าวิจัยจนได้สิ่งประดิษฐ์ iSonarออกมา โดยการมอบเครื่อง iSonarจะแบ่งเป็น 2 ครั้งคือช่วงเดือนกรกฏาคม และช่วงที่สองคือประมาณปลายเดือนกันยายน จากการเก็บข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่ใช้เครื่อง iSonarพบว่าสามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้เป็นอย่างดี อัตราการเกิดอุบัติชนสิ่งกีดขวางภายในบ้านหรือการใช้ชีวิตประจำวันลดลง

หากหน่วยงานหรือผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการผลิตเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6741 หรือ อีเมล์ surapol.vor@mfu.ac.th

new2

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา