iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

สสส. ผลักดัน iSonar สู่ชุมชน

ชื่องาน:             โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก:
Assistive Technology Transfer Center (AT2C)

ผู้จัดงาน:          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่จัด:       ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย และ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

วันที่:               พุธที่ 18  พฤษภาคม 2556

p9

รายละเอียด:     ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรผ่านการบริหารจัดการโดยชุมชน นำทีมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศ จับมือกับนักวิชาการ ร่วมเสวนาหารือนำปัญหาจากชุมชนมาเสนอต่อนักวิชาการเพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการนี้ คุณภาณุพงษ์ ได้เชิญ อาจารย์ สุรพล วรภัทราทร อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำเสนอเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการทางด้านต่างๆ ที่สถาบันการศึกษามีอยู่ แก่กลุ่มเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง  และหลักจากการเสวนาได้มีการนำกลุ่มเครือข่ายลงพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตาม โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนในที่นี้ด้วย

p11
p10

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา