iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

iSonar แสดงผลงานในโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ชื่องาน:          การประชุมโครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดงาน:          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

สถานที่จัด:       ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

วันที่:               พุธที่ 3  เมษายน 2556

p3

รายละเอียด:     ด้วยสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ, นักกายภาพบำบัดในสาธารณสุข, สมาคมพัฒนาคนพิการและผู้ดูแล ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและพัฒนาทักษะกายใจผู้พิการและดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางดำเนินการดูแลผู้พิการต่อไป ทั้งนี้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณจังหวัดเชียงราย ได้เชิญ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมแสดงนวัตกรรมสำหรับผู้พิการ “iSonar: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา” และด้วยอุปกรณ์ได้รับความสนใจจากผู้พิการและหน่วยงานผู้ดูแลคนพิการเป็นอย่างมาก ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้แจกอุปกรณ์ดังกล่าวภายในงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตา กับผู้แทนผู้พิการทางสายตา จำนวน 2 เครื่อง และ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงรายจำนวน 1 เครื่อง

p4

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา