iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

เปิดตัว iSonar ครั้งแรกในงาน “วันคนพิการสากล”

ชื่องาน:          วันคนพิการสากล การขจัดอุปสรรคทั้งมวล…สู่การมีงานทำของคนพิการและเพื่อสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน

ผู้จัดงาน:          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สถานที่จัด:       หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่:               ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

วันคนพิการสากล1

รายละเอียด:     งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2556 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คนพิการได้แสดงออกถึงพลังความรักสามัคคีในกลุ่ม ได้แสดงความรู้ความสามารถที่มี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อคนพิการ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้เชิญ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาในงานนี้ เพื่อแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการ “iSonar: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา” ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเพื่อป้องกันการเดินชนสิ่งกีดขวางที่อยู่เหนือระดับเอวถึงศรีษะ สามารถใช้ร่วมกับไม้เท้าของผู้พิการทางสายตาได้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา จัดทำโดย อาจารย์สุรพล วรภัทราทร ทั้งนี้ภายในงานได้มีการ จัดกิจกรรมทดสอบและวัดผลประสิทธิภาพของเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางนี้กับผู้พิการทางสายตาผู้เข้าร่วมงาน ทดสอบโดยการให้ผู้พิการทางสายตาเดินผ่านทางสิ่งกีดขวางจำลอง และได้รับความสนใจจากผู้พิการทางสายตาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภายในงานจึงได้แจกอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ให้กับ นายกสมาคมผู้พิการทางสายตาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง และโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง ในมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง จำนวน 1 เครื่อง

วันคนพิการสากล2

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา